Xanthomonas campestris pv. campestris

1670

XCC ID
Length
Sequence
1670
287
MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDYQHPFLVEREQVK
RVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQDKGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVTHLGDSPHIEQL
VGVIKVMLDAFTEGKVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFEQLLPLPAAEHKVA
PDB ID
Length
Sequence
233

KITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHGNLEYKHPYLEDRDVKRVGYLVVSTDRGLCGGLNI
NLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVTGMGDNPSLSELIGPVKVMLQAYDEGRLDKL
YIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPASDDDDLKHKSWDYLYEPDPKALL

 

Identity(%)
Score
Alignment(Modeller)
36.5
565
>P1;1fs0_G
structureX:1fs0_G: 19 :G: 248 :G:undefined:undefined:-1.00:-1.00
------------------KITKAMEMVAASKMRKSQDRMAASRPYAETMRKVIGHLAHYKHPY-----LEDRDVK
RVGYLVVSTDRGLCGGLNINLFKKLLAEMKTWTDKGVQCDLAMIGSKGVSFFNSVGGNVVAQVTGMGDNPSLSEL
IGPVKVMLQAYDEGRLDKLYIVSNKFINTMSQVPTISQLLPLPKHKSWDYLYEPDPKALLDTLLRRYVESQVYQG
VVENLASEQAARMVAMK*
>P1;1
sequence:1: : : : :::-1.00:-1.00
MAGGREIKTKIKSVQNTRKVTRALEMVSASKIRKAQERMKTSRPYAQAMKQVIGHLAQASTDYQHPFLVEREQVK
RVGYIVISSDRGLAGGLNNNLFRKMLGEVRPWQDKGAEIDVVTIGQKASAFFRRIKVNMVGSVTHLGDSPHIEQL
VGVIKVMLDAFTEGKVDRVYLVYNRFVNTMTQKASFEQLLPLPAAEHKVA-------------------------
-----------------*

 

[BACK]